PROCEDURY PRACY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J.WEJHERA W GÓRZE

W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

Procedury zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS
oraz aktualnych przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki szkoły

(obowiązują od 19 października 2020r.)

§ 1

PRACA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I-III
W WARIANCIE STACJONARNYM –  WARIANT A

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego uczniowie w szkole mogą przebywać według określonego harmonogramu. Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji.
 2. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 3. Podczas przerw nauczyciele i uczniowie korzystają z maseczek.
 4. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym, w czasie przerw, jeśli pogoda będzie sprzyjała zabawie na dworze.
 5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między uczniami.
 7. Uczniowie nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy. 
 8. Uczniowie korzystają z szafek znajdujących się przy klasach.
 9. W każdej klasie znajduje się środek do dezynfekcji rąk, z którego uczniowie korzystają przed każdym wejściem do klasy. 
 10. Uczniowie zobowiązani są do nadrobienia zaległości związanych z nieobecnością na zajęciach oraz przedstawienia wykonanych zadań nauczycielowi w ciągu dwóch dni po powrocie do szkoły.
 11. W przypadku dłuższych, powtarzających się nieobecności dziecka w szkole (trwających ponad 2 tygodnie) rodzic musi poinformować na piśmie wychowawcę klasy o przyczynach powtarzającej się absencji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości wszczyna się procedurę powiadamiania pedagoga, dyrektora,
  a następnie instytucji zewnętrznych.
 12. W przypadku stwierdzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia należy postępować wg §7 Regulaminu funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19.


§ 2

PRACA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I-III
W WARIANCIE HYBRYDOWYM –  WARIANT B

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego uczniowie w szkole mogą przebywać według zasad określonych w wytycznych do pracy w oddziale przedszkolnym oraz klas I-III Szkoły Podstawowej im. J. Wejhera w Górze w okresie pandemii COVID-19 w wariancie stacjonarnym.
 2. Uczniowie korzystający z nauki zdalnej uczestniczą w lekcji za pomocą platformy G – Suite  – komunikatora Meet, Classroom i Edumaster.
 3. Nauczyciel organizując zajęcia on-line otwiera wejście na spotkanie, co najmniej 10 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć.
 4. Uczniowie logują się na zajęcia on-line najpóźniej na 3 minuty przed wyznaczonym czasem zajęć.
 1. Na podstawie kolejnych logowań nauczyciel ustala listę obecnych na zajęciach. Na jej podstawie uzupełnia moduł obecności w dzienniku elektronicznym.
 1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach przez cały czas zajęć powinni mieć włączone kamerki (dla bezpieczeństwa i ochrony danych zalecane jest włączenie jednobarwnego tła, aby otoczenie ucznia lub nauczyciela nie rozpraszało innych) i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line, stosując się do poleceń nauczyciela i ustalonych
  w Statucie szkoły i Regulaminie nauczania zdalnego zasad uczestnictwa w tych zajęciach.
 1. Uczeń, który w trakcie zajęć, bez zgody nauczyciela opuści spotkanie ma oznaczoną nieobecność na zajęciach. Nie dotyczy to sytuacji wynikających z powodów technicznych, np. niezależnego od ucznia przerwania połączenia, jednak w takim wypadku uczeń powinien powiadomić o tym nauczyciela w umówiony sposób
  i uzyskać od rówieśników informację o zakresie treści i zadań, jakie wykonywali podczas zajęć, uzupełnić wiadomości i zadania samodzielnie.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia ze szkoły, stacjonarnie wraz z uczniami uczestniczącymi na miejscu zobligowany jest do uruchomienia „strumienia” wideo i/lub audio, tak aby uczeń przebywający w domu mógł w tej lekcji brać udział.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach hybrydowych są zobowiązani do aktywnego udziału w lekcji i reagowaniu na jej przebieg (np. zadaje pytania dotyczące bieżącej lekcji, odpowiada na pytania nauczyciela).
 3. Uczniowie otrzymują materiały do pracy w domu poprzez Classroom, następnie wykonane zadania przesyłają do nauczyciela w wyznaczonym przez niego czasie.
 4. W przypadku problemów z łączem internetowym uczniowie zobowiązani są do wykonania zadania i przesyłania go nauczycielowi poprzez Classroom do następnego dnia.
 5. Udział uczniów w zajęciach hybrydowych jest odnotowywany w dzienniku zajęć
  w tabeli frekwencja jako „ns” (nieobecność z przyczyn szkolnych). Oznacza to, że uczniowie fizycznie nie przebywają w szkole, jednak realizują obowiązek szkolny. Zapis „ns” nie powoduje obniżenia frekwencji uczniów na zajęciach.
 6. Brak obecności na zajęciach i nieodesłanie zadań skutkuje nieobecnością.
 7. Rodzic zobowiązany jest usprawiedliwić każdą nieobecność dziecka.
 8. W przypadku dłuższych, powtarzających się nieobecności uczniów na zajęciach hybrydowych rodzic musi poinformować na piśmie wychowawcę klasy o przyczynach powtarzającej się absencji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości wszczyna się procedurę powiadamiania pedagoga, dyrektora, a następnie instytucji zewnętrznych.
 9. Uczniowie zobowiązany jest do nadrobienia zaległości związanych z nieobecnością
  w ciągu dwóch dni od dnia powrotu na zajęcia.
 10. W przypadku braku łączności z Internetem lub uszkodzenia sprzętu rodzic zobowiązany jest powiadomić nauczyciela o zaistniałej sytuacji oraz dostarczyć zadania w wersji papierowej do sekretariatu szkoły.

 § 3

PRACA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I-III
W WARIANCIE ZDALNYM –  WARIANT C
 

 1. Uczniowie korzystający z nauki zdalnej uczestniczą w lekcjach za pomocą platformy G – Suite  – komunikatora Meet, Classroom i Edumaster w wyznaczonym czasie.
 2. Nauczyciel organizując zajęcia on-line otwiera wejście na spotkanie, co najmniej 10 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć.
 3. Uczniowie logują się na zajęcia on-line najpóźniej na 3 minuty przed wyznaczonym czasem zajęć.
 1. Na podstawie kolejnych logowań nauczyciel ustala listę obecnych na zajęciach. Na jej podstawie uzupełnia moduł obecności w dzienniku elektronicznym.
 1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach przez cały czas zajęć powinni mieć włączone kamerki (dla bezpieczeństwa i ochrony danych zalecane jest włączenie jednobarwnego tła, aby otoczenie ucznia lub nauczyciela nie rozpraszało innych) i aktywnie uczestniczyć w zajęciach on-line, stosując się do poleceń nauczyciela i ustalonych
  w Statucie szkoły i Regulaminie nauczania zdalnego zasad uczestnictwa w tych zajęciach.
 1. Uczeń, który w trakcie zajęć, bez zgody nauczyciela opuści spotkanie ma oznaczoną nieobecność na zajęciach. Nie dotyczy to sytuacji wynikających z powodów technicznych, np. niezależnego od ucznia przerwania połączenia, jednak w takim wypadku uczeń powinien powiadomić o tym nauczyciela w umówiony sposób
  i uzyskać od rówieśników informację o zakresie treści i zadań, jakie wykonywali podczas zajęć, uzupełnić wiadomości i zadania samodzielnie.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia zobligowany jest do uruchomienia „strumienia” wideo i/lub audio, tak aby uczeń przebywający w domu mógł w tej lekcji brać udział.
 2. Uczeń uczestniczący w zajęciach zdalnych jest zobowiązany do aktywnego udziału
  w lekcji i reagowaniu na jej przebieg (np. zadaje pytania dotyczące bieżącej lekcji, odpowiada na pytania nauczyciela).
 3. Uczniowie otrzymują materiały do pracy w domu poprzez Classroom, następnie wykonane zadania przesyłają do nauczyciela w wyznaczonym przez niego czasie.
 4. W przypadku problemów z łączem internetowym uczeń zobowiązany jest do wykonania zadania i przesyłania go nauczycielowi poprzez Classroom do następnego dnia.
 5. Udział ucznia w zajęciach zdalnych jest odnotowywany w dzienniku zajęć
  w tabeli frekwencja jako „ns” (nieobecność z przyczyn szkolnych). Oznacza to, że uczeń fizycznie nie przebywa w szkole, jednak realizuje obowiązek szkolny. Zapis „ns” nie powoduje obniżenia frekwencji ucznia na zajęciach.
 6. Brak obecności na zajęciach i nieodesłanie zadań skutkuje nieobecnością.
 7. Rodzic zobowiązany jest usprawiedliwić każdą nieobecność dziecka.
 8. W przypadku dłuższych, powtarzających się nieobecności uczniów na zajęciach hybrydowych rodzic musi poinformować na piśmie wychowawcę klasy o przyczynach powtarzającej się absencji. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości wszczyna się procedurę powiadamiania pedagoga, dyrektora, a następnie instytucji zewnętrznych.
 9. Uczeń zobowiązany jest do nadrobienia zaległości związanych z nieobecnością
  w ciągu dwóch dni od dnia powrotu na zajęcia.
 10. W przypadku braku łączności z Internetem lub uszkodzenia sprzętu rodzic zobowiązany jest powiadomić nauczyciela o zaistniałej sytuacji oraz dostarczyć zadania w wersji papierowej do sekretariatu szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *