Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze

      Szkoła Podstawowa im Jakuba Wejhera w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   www.spgora.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-04-24
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-19

Status pod względem zgodności z ustawą

        Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:   

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
  • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
  • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności:
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  • Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
  • Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
  • Podwyższony kontrast.
  • Możliwość powiększenia czcionki.
  • Zatrzymanie animacji.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kołodziejska – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze 
 • e-mail: sekretariat@spgora.edu.pl
 • Telefon: 58 676 63 93

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

       Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli  w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

      Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wejherowo
 • Adres: ul. Transportowa 1
  84-200 Wejherowo
 • e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl
 • Telefon: 58 677 97 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Infolinia: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

       Siedziba przy ul. Szkolnej 4. Dojazd do siedziby Szkoły Podstawowej im Jakuba Wejhera w Górze przy ul. Szkolnej można dojechać linią autobusową nr 1– przystanek  znajduje się na pętli autobusowej przy ulicy Wiejskiej. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 150 m oraz autobusem PKS linia 690 (z wyłączeniem przejazdów szkolnych).

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Wejherowie znajduje się na stronie: https://mzkwejherowo.pl/rozklad-jazdy/1.html 

Rozkłady jazdy PKS: https://www.pksgdynia.pl/rozklad_jazdy2/tabliczka/690/17/1/Gra%2C%20Szkolna/

Przy szkole istnieje parking dla pracowników placówki, rodziców oraz interesantów.

Opis ogólny obiektu I i II przy ul. Szkolnej 4. 

BUDYNEK I:

      Do budynku I prowadzi pięć wejść. Szkoła jest parterowa. Wewnątrz nie ma windy ani ułatwień w postaci platform, pętli indukcyjnych czy informacji głosowych. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się w nowej części szkoły od strony sali gimnastycznej. Wszystkie drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. Wejście nr 1 do budynku znajduje się na parterze, nie ma przy nim przeszkód w postaci stopni. Pozostałe wejścia do budynku poprzedzone są stopniami w ilości od 2- 5.  Tylko wejście nr 2 (od strony sali gimnastycznej) posiada podjazd dla wózków inwalidzkich.

BUDYNEK II:

      Do budynku II prowadzi jedno wejście. Szkoła jest piętrowa. Do wejścia prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz nie ma windy ani ułatwień w postaci platform, pętli indukcyjnych czy informacji głosowych. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela SEKRETARIAT szkolny, dostępny w godzinach 7.30- 15.00 pod numerem telefonu 58 676 63 93 oraz adresem e-mail sekretariat@spgora.edu.pl.

Inne informacje i oświadczenia

Osoba odpowiedzialna – Magdalena Płotka Garstka