Misja Szkoły

WIZJA, MISJA, WARTOŚCI.

 

 

Misja szkoły:

 Pielęgnowanie szacunku do:

 •              Drugiego człowieka, szkoły, miejscowości, Ojczyzny
 •              Środowiska naturalnego
 •              „Małej Ojczyzny”
 •               dbałości o wartości uniwersalne
 •               Promowania potrzeby edukacji

Wizja szkoły jako środowiska promującego:

 •              Zdrowy styl życia
 •              Kulturę języka i zachowania
 •               Proekologiczne postawy
 •               Znajomość Tik – Techniki informatyczno -komputerowe
 •               Otwartość na poznawanie zmieniającego się świata

Zadania szkoły:

 •             Dobro i wszechstronny rozwój każdego ucznia – jako cel nadrzędny.
 •             Realizacja programu wychowawczego
 •             Stworzenie w miarę możliwości nowoczesnych warunków kształcenia (odpowiedni, zgodny z wytycznymi MEN dobór programów nauczania)
 •             Rozwijanie ducha przedsiębiorczości w celu dokonywania umiejętnych wyborów
 •             Przygotowanie młodego człowieka do życia w „nowych” warunkach tak, aby umiał radzić sobie w sytuacjach problemowych, „stawiać czoło przeciwnościom losu”
 •              Wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę, kształtowanie logicznego myślenia, przyczynowo -skutkowego
 •              Minimalizowanie różnic rozwojowych i dydaktycznych w postawach dzieci
 •              Ocenianie postępów ucznia zgodne z WSO
 •              Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę
 •              Rozwój twórczej pracy nauczycieli
 •              Promowanie wartości uniwersalnych takich jak:
 •               Szacunek
 •               Uczciwość
 •               Prawdomówność
 •               Sprawiedliwość
 •               Tolerancja koleżeństwo