Plan pracy samorządu

I Cele:

 1.  Celem samorządu jest kształtowanie wśród uczniów samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi
  do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, dążenie do ich realizacji
  z własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności.
 2.  Realizacja celów jest połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 3.  Wykonywanie zadań służy budowaniu wśród uczniów poczucia własnej wartości
  i przydatności w działalności na rzecz szkoły.

II Zadania Samorządu:

 1.  Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania obowiązków szkolnych.
 2.  Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych.
 3.  Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
 4.  Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 5.  Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej
  w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska
 6.  Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
 7.  Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
 8.  Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

Działania stałe:

– spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,

– organizacja i współorganizacja imprez szkolnych,

– przeprowadzenie konkursów i zabaw szkolnych,

– przygotowanie kart z życzeniami dla pracowników SP w Górze, władz gminnych,

   przyjaciół szkoły i seniorów

– przygotowanie upominków dla klasy I z okazji ślubowania

– opracowanie tematyki gazetek szkolnych i gazetki informacyjnej SU

– zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do S.U.

– dbanie o pamięć druha Porożyńskiego

-włączanie się w akcje okolicznościowe różnego typu: zbiórka żywności, zbiórka karmy itp.